top of page

מעטפת שירות רחבה למעסיקים, אשר מקנה למנהלים בארגון, את היכולת לתת לעובדים את הכלים הטובים ביותר לצבור חסכונות ולקבל כיסוי ביטוחי, ובמקביל לנהל את המערך הפנסיוני בחברה בצורה יעילה, מבוקרת ואיכותית.

מבחר שירותי תפעול מבוצע באמצעות נ.פ.א סוכנות לביטוח כגורם סולק/מתפעל ובשקיפות מלאה למעסיק.
 

סליקה פנסיונית לכל העובדים 
תפעול פנסיוני למעסיק עבור עובדים המטופלים בסוכנות צוות קוואטרו

 

חשבון נאמנות

העברת התשלומים הפנסיוניים ליצרנים באמצעות חשבון נאמנות או מס"ב ספקים באמצעות חשבון נאמנות של נפא.

ממשק אחיד

קבלת XML מהמעסיק, בקרה ושידור לכל היצרנים באמצעות כספות ייעודיות.

מערכת היזונים

קבלת קבצי היזונים מהיצרנים ניתוח וטיפול במערכת ייעודית.

דיווח יתרות פיצויים

דיווח יתרות פיצויים תקופתיים בהתאם לבקשת המעסיק.

 

הסכמי דמי ניהול לעובדים

עריכת הסכמי דמי ניהול נמוכים בפנסיה, מנהלים והשתלמות אצל היצרנים השונים.

 

אזור אישי מעסיק

הצגת נתונים ודוחות מרכזים המעודכנים אונליין באזור אישי למעסיק, מאובטח ומיועד למנהל.

שירות למעסיק

Image by Leon
bottom of page